Akreditovaná laboratoř

KOMPLETNÍ SYSTÉM ZKOUŠEK

ZAMĚŘENÍ NA KONSTRUKCI

Osvědčená kvalita GHH-BONATRANS se týká především konstrukce produktů a výroby, a proto hraje v obou fázích klíčovou roli testování. Díky tomu, že ve vlastních zkušebnách máme veškeré potřebné zkušební vybavení, s hrdostí a rádi nabídneme našim partnerům větší pružnost i nižší náklady při zajištění všech zkoušek v souladu s předpisy a požadavky jejich zákazníků.

GHH-BONATRANS má mechanickou, metalografickou, nedestruktivní a únavovou zkušebnu, plně certifikovanou podle ILAC. Zároveň také spolupracujeme s řadou dalších renomovaných zkušebních a výzkumných laboratoří a ústavů.

Metalurgická zkušebna BONATRANS je certifikovaná podle ISO 17025:2018 jako samostatná a nezávislá zkušebna. Kromě poskytování služeb pro samotný GHH-BONATRANS, nabízí tato zkušebna své služby také externím zákazníkům.


ZKOUŠKY

MECHANICKÉ ZKOUŠKY

Ověření mechanických vlastností (našich) výrobků.

 • Zkouška tvrdosti dle Brinella
 • Zkouška tvrdosti dle Vickerse
 • Zkouška tvrdosti dle Rockwella
 • Zkouška rázem v ohybu
 • Zkouška tahem
 • Zkouška lomové houževnatosti
 • Zkouška padajícím závažím (neakreditovaná zkouška)
 • Zkouška ohybem (neakreditovaná zkouška)

METALOGRAFICKÉ ZKOUŠKY

Ověření struktury a čistoty materiálu (našich) výrobků.

 • Baumannova zkouška
 • Zkouška leptáním
 • Stanovení velikosti zrna srovnávací metoda
 • Stanovení podílu strukturních složek
 • Stanovení mikročistoty
 • Stanovení mikrostruktury (neakreditovaná zkouška)

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY

Tyto zkoušky ověřují, že výrobky nemají žádné povrchové a vnitřní vady.

 • Ultrazvuková zkouška
 • Magnetická zkouška
 • Zkouška metodou vířivých proudů - pro nápravy s podélným vývrtem (neakreditovaná zkouška)


ÚNAVOVÉ ZKOUŠKY

Ověření chování materiálu při dynamickém namáhání včetně ověření odolnosti nátěrových systémů podle norem pro železniční průmysl.

 • Zkouška únavy kol
 • Zkouška únavy náprav
 • Zkouška únavy dvojkolí
 • Hodnocení odolnosti povlaku proti cyklickému mechanickému namáhání
 • Hodnocení odolnosti povlaku proti nárazům
 • Hodnocení odolnosti povlaku proti jeho štěrkování
 • Měření zbytkových napětí metodou rentgenové difrakce
 • Měření zbytkových napětí odvrtávací metodou
 • Brzdná zkouška
 • Zkouška tuhosti pryžových segmentů (neakreditovaná zkouška)
 • Laboratorní tepelné zpracování (neakreditovaná zkouška)

BRZDOVÉ ZKOUŠKY

Ověření odolnosti kol vůči tepelnému namáhání při brzdění špalíkovou zdrží.

 • Brzdná zkouška obsahuje odzkoušení dvou kol, nového a maximálně opotřebeného
 • Provádí se dle normy EN 13979-1, nebo podle konkrétních specifikací a požadavků zákazníka

CHEMICKÉ ZKOUŠKY

Stanovení C, Mn, Si, P, S, Cr, Ni, Cu, Mo, V, B, Ti, Zr, Co, W, Nb, As, Pb, Sn, Al metodou optické emisní spektrometrie.