Právní ujednání

Právní ujednání

Základní ustanovení

Vlastníkem a Společnostem internetových stránek www.ghh-bonatrans.com a všech jejich sekcí (dále jen jako „stránky“) je společnost BONATRANS GROUP a. s., se sídlem Revoluční 1234, Bohumín, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, spisová značka 3173, IČ: 27438678, DIČ: CZ27438678, (dále jen "Společnost") která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Vstupem na tyto stránky přijímáte bez omezení či výhrad následující podmínky pro používání těchto stránek a souhlasíte s jejich obsahem. V případě nedodržení pravidel uvedených v těchto podmínkách nebo v případě porušování právních předpisů si Společnost vyhrazuje právo pozastavit Vám na stránky přístup.

Duševní vlastnictví

Společnosti náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Společnost umísťuje na stránkách, včetně textu, grafiky, designu stránek, technických náčrtů a dalších souborů obsažených na těchto stránkách. Veškeré reprodukce, úpravy, překlady, uchovávání nebo zpracování obsahu či formy těchto webových stránek na jiných médiích, včetně jejich ukládání anebo zpracování elektronickými prostředky, požívají ochrany dle autorského práva. Jakékoli použití či využití obsahu či formy těchto webových stránek, ať již zcela nebo z části, je povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti.

Odpovědnost Společnosti

Informací na stránkách těchto stránkách jsou publikovány s maximální pečlivostí. Společnost nicméně nemůžeme zcela zaručit naprostou úplnost a přesnost těchto informací.

Společnost neodpovídá za žádné škody vzniklé na základě či v souvislosti s přístupem, využitím těchto stránek, jejich obsahem či výpadky provozu. Společnost nepřijímá jakoukoli odpovědnost za případné chyby, nesrovnalosti či neúplnost informací uvedených na těchto stránkách. Společnost rovněž nenese odpovědnost za škody či újmy způsobené viry, jenž se rozšířili v souvislosti s použitím stránek. Společnost dále nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah stránek třetích osob dostupných z těchto stránek přes hypertextové odkazy.

Další ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi vámi a Společností, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Whistleblowing

Společnost určila příslušnou osobu k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení a pověřenou dalšími činnostmi dle Zákona.

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je možné oznámit příslušné osobě podezření na protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti BONATRANS GROUP a.s., pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
c) porušuje zákon č.171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v zákonem předvídaných oblastech.

Příslušnou osobou k přijímání a řešení oznámení byl určen Mgr. Petr Leitgeb, právník společnosti.

Oznámení o protiprávním jednání je možné učinit několika způsoby, a to:

- prostřednictvím elektronického systém pro evidenci oznámení whistlelink dostupného zde: https://bonatransgroup.whistlelink.com
- písemně poštou na adresu sídla společnosti Revoluční 1234, 735 94 Bohumín k rukám příslušné osoby
- telefonicky na čísle +420 597 082 008
- osobně příslušné osobě – po předchozí telefonické domluvě

Oznámení je možné rovněž za předpokladu splnění zákonných podmínek podat Ministerstvu spravedlnosti ČR prostřednictvím jeho oznamovacího systému.

Závěrečná ustanovení

Jestliže se jakékoliv ustanovení těchto podmínek přístupu ukáže jako neplatné, nezpůsobí to neplatnost ostatních ustanovení. Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit, bez jakéhokoliv předchozího upozornění.

Tyto Podmínky se řídí českým právním řádem. Podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.